Kassa

0

Stonelink is dé goedkoopste online webshop voor natuursteen, keramische tegels en parket!

phone-icon +32 (0)492 727 623

Bestel- en Algemene Verkoopsvoorwaarden

Bestelvoorwaarden :


Wij hebben de bestelbon opgemaakt volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden.

De prijzen op de webshop zijn inclusief BTW en zonder verpakking. De leveringstermijn wordt door ons zo goed mogelijk bepaald, maar is voor ons niet bindend indien wij, door overmacht en of uw betaalachterstand, niet tijdig de goederen leveren. Wij zijn dan ook gevrijwaard tegen alle hierdoor ontstane schade. 

Verpakking van tegels: pelleten en of kisten worden aangerekend volgens tariefvoorwaarden aan 25 euro/stuk excl btw. Teveel of verkeerd bestelde goederen worden niet terug genomen. Maatwerk wordt ingepakt om een transport zonder beschadiging mogelijk te maken. Deze inpakkost, met een mimimum van 30 euro, wordt hiervoor aangerekend en is niet recupereerbaar.

Alle plaatsen waar een levering dient te geschieden moeten voldoende toegankelijk zijn met onze 20 meter lange vrachtwagens. Het lossen van de goederen wordt enkel gedaan vanop de verharde weg. Alle andere extra leveringsverwachtingen, indien al mogelijk, worden tegen extra tarief gerekend. Bestellingen van niet voorraad goederen kunnen niet meer worden gewijzigd of geannulleerd vanaf 1 week na bestelling.

Gelieve aan de bestelbon geen veranderingen aan te brengen. Anders hebben wij het recht deze te weigeren, zonder U daarvan op de hoogte te brengen. Door ons geconfirmeerde order worden zonder tegenbericht binnen de 5 werkdagengeacht aanvaard en bindend te zijn. Bij annulatie van bestellingen wordt 30% van de verkoopwaarde genomen en bij niet voorraadgoederen en maatwerk 100% als schadevergoeding met een minimum van 370 euro.

Algemene Verkoopsvoorwaarden :

1) Het vervoer van de koopwaar geschiedt op risico en gevaar van de koper, zelfs bij vrachtvrije zending.

2) Bij afhaling gebeurt het nazicht van de goederen voor de lading door de koper en bij levering dient het nazicht gedaan te worden ten laatste bij de lossing, nadien kunnen geen klachten meer aanvaard worden.

3) Alle andere klachten, bijvoorbeeld klachten op facturen, dienen te gebeuren binnen de 8 dagen vanaf factuurdatum en zullen niet meer aanvaard worden na deze termijn.

4) Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties. Wij zijn ten allen tijde, in de loop van de overeenkomst gerechtigd voldoende garantiebewijzen te vragen en te bekomen voor de goede uitvoering van de verkoop.

5) Afmetingen en kleuren zijn benaderend en een afwijking wirdt min of meer geduld, hetzij in vergelijking met de monsters, hetzij van de ene levering tot de andere, dit zolang ze binnen de vestgestelde normen blijven, vooropgesteld door het WTCB. Wij adviseren de tegels en parket voor het plaatsen te mengen,  teneinde de best mogelijke kleurharmonie te bekomen. Klachten omtrent kleurverschillen of andere zichtbare gebreken worden nooit aangenomen na verwerking van de goederen of plaatsing van de tegels. De beoordeling van tegels op kleur en verzoeting of andere afwerkingen dient altijd te gebeuren vanop manshoogte en zonder tegenlicht.

6) Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling op de vestgestelde datum. Elk verwijl bij betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning noodzakelijk aanleiding geven tot de opeisbaarheid van intrest van 1 procent per begonnen maand. 

7) Onze agenten noch vertegenwoordigers zijn bevoegd betalingen in ontvangst te nemen en de aan deze  personen betaalde sommen gelden niet als betaling ten opzichte van de verkoper.

8) Alle iningskosten, gerechterlijke of buitengerechterlijke aanmaningen inbegrepen, zijn ten laste van de aankoper, conform de laatste wetgeving van de EU.

9) Het ingebreke blijven van betaling op de vervaldag geeft ons het recht, zonder aanmaning of andere rechtsvormen, alle onuitgevoerde bestellingen of overeenkomsten te schorsen, zelfs mits voorafgaandelijke ingebrekestelling deze te verbreken. De verkopende partij behoudt zich het recht op de eigendom van de koperwaar voor, zelfs na de levering, tot op het ogenblik van de algehele betaling van de factuur. Bij verdere verwerking gaat ons eigendomsrecht over op het nieuwe voorwerp tot beloop van de waarde van de erin verwerkte, door ons geleverde goederen.

10) Ieder vastgesteld gebrek aan onze leveringen kan niet verder reiken dan het vervangen van de geleverde onverbruikte materialen. De te vervangen stukken blijven onze eigendom.

11) Er wordt een waardevermindering van 25% toegepast tot de dekking van de veroorzaakte kosten en schade voor de terug te nemen materialenin goede staat mits ons akkoord.

12) Bij niet-betaling op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het bedrag van de onbetaald gebleven facturen van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van 100 euro bij wijze van conventioneel strafbeding en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling is vereist.

13) De koper wordt geacht onze verkoopsvoorwaarden te kennen en door het feit zelf van de koop wordt verondersteld dat hij deze als een integrerend bestanddeel van de overeenkomsten heeft aanvaard.

14) Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende let deze overeenkomst, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het arrondissement Limburg, Afdeling HASSELT.

15) Wij zijn niet verantwoordelijk voor alle gevolgen op materialen die worden gebruikt op vloerverwarming of ruimten waar vorst mogelijk is.

16) Tussen de klant (koper) en CSB (verkoper) wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de aansprakelijkheid op het door de BVBA CSB geleverde materiaal zich beperkt voor alle bewezen defecten op haar producten, nader bepaald op de verborgen gebreken, tot een maximale termijn van 24 maanden na de leveringsdatum. Nadat de goederen langer dan 24 maanden zijn geleverd wordt geen enkele reclamatie van één der welke aard nog onderwerp van discussie en is de verkooprelatie tussen koper en verkoper voor wat deze levering betreft definitief en onherroepelijk voorbij. Het bewijs van schade , binnen de 24 maand, op een geleverd product, door een verborgen gebrek, is de maximale vergoeding die de koper van de verkoper zal bekomen de vervanging van het materiaal en of de gelijkgestelde waarde. Geen enkele andere bijkomende vergoeding en of gevolg schade die door deze defecte levering is ontstaan komt in aanmeerking voor een vergoeding.

17) Alle stukken die door ons gemaakt worden (maatwerk) worden verrekend per m², lm en/of m³ en zijn zonder inbegrip van enige rand- en/of oppervlakte-afwerking. Deze afwerkingen worden in toeslag gerekend.

18) Voor alle andere bijkomende verkoopsvoorwaarden, zie onze basistarief. Deze voorwaarden zijn door de handelaar steeds gekend.

19) Het Belgisch recht is van toepassing.